Bones prąctiques Mediambientals

RESIDUS PERILLOSOS

Els residus tòxics que poden ser perjudicials per a la salut i/o per al medi ambient necessiten un tractament específic. Les empreses Servmar i Sertego són els nostres gestors de recollida de residus perillosos, com ara dissolvents, filtres de pintura i envasos buits.

Al punt verd hi ha uns contenidors senyalitzats amb etiquetes identificatives per dipositar-hi els materials contaminants.

 • Contenidor només per a pols produïda pel fregament de superfícies.
 • Contenidor només per a absorbents i pedaços: guants i pedaços impregnats de dissolvents o pintures.
 • Contenidor només per a residus de pintures i vernissos.
 • Bossa per a envasos de plàstic contaminats (els plàstics impregnats de qualsevol substància s’introdueixen dins la bossa fins que es tiren als dipòsits destinats a aquest efecte).
 • Bossa d’envasos metàl·lics contaminats.
 • Contenidor de bateries usades.
 • Contenidor d’oli usat.
 • Bomba de recollida d’aigua de sentina i aigües residuals (estació de carburant).

Normes per fer treballs amb pintura al Club Nąutic Sa Rąpita

Els següents residus de feines de pintura s’han de separar obligatòriament i s’han d’entregar a Di-Nunzio:

 • Envasos de plàstic i/o metàl·lics contaminats
 • Pedaços i absorbents contaminats
 • Dissolvents
 • Restes de pintura o vernís
 • Escrostonaments
 • Pots d’aerosol
 • Filtres de cabina de pintura
 • Llots de pintura
 • Pols de fregament de superfícies
 • Llots de dissolvent

Per possibilitar la recollida dels residus, us donam les normes prąctiques següents:

 • Els residus de les feines s’han de recollir com a mínim una vegada al dia. Està totalment prohibit acumular residus d’un dia per a l’altre.
 • Està prohibit deixar qualsevol tipus de residu en el lloc de feina.
 • S’han de separar els residus en origen, per la qual cosa els operaris han d’anar equipats amb les bosses de fems que siguin necessàries.
 • En cap cas no s’han de buidar les restes de les pistoles contra el terra o les parets.
 • No s’ha de mantenir obert cap pot de dissolvent o altres productes fàcilment inflamables com pintura, acetona, etc. No s’han de deixar les brotxes i els pinzells en remull a la intempèrie.
 • Tots els fregaments de superfícies s’han de fer sota cobertes protectores, excepte les feines d’obra viva i petites reparacions a bord. En aquest cas, s’han d’emprar fregadores d’extracció.
 • Tots els fregaments de superfícies s’han de dur a terme sota cobertes protectores, excepte les feines d’obra viva i petites reparacions a bord.
 • Després de fregar o rascar qualsevol superfície, s’ha d’agranar la zona immediatament i s’han de dispositar els residus als contenidors específics.
 • Si s’ha de fregar o rascar a prop d’una reixeta de pluvials, s’ha de protegir de manera que no hi penetri la pols.
 • Si s’ha de rentar una zona abans de pintar, s’han d’envoltar totes les reixetes pluvials amb barreres impermeables o filtrants per evitar la contaminació aquàtica.
 • Les restes derivades de rentar aquestes zones s’han de recollir com llots de pintura.
 • En les feines que es facin a la zona de grades s’ha de protegir la ribera de la mar per assegurar que no s’hi aboquin directament pols de fregaments o llots de pintura.
 • Quan es facin netes les grades, s’ha d’evitar que les restes s’aboquin a la mar.
 • S’han d’evitar els degoteigs de les brotxes i pinzells en els desplaçaments des de les zones de magatzem fins a les zones en què es pinti.
 • En totes les feines que es facin flotant s’han de seguir les normes annexes vàlides per al CLUB NÀUTIC SA RÀPITA.
 • Quan s’utilitzin productes perillosos, s’han de tenir en compte les normes bàsiques de seguretat que especifica el fabricant.
 • La maquinària de l’empresa s’ha de mantenir en perfecte estat i s’han d’evitar els vessaments d’oli o altres possibles danys mediambientals.
 • En cas de vessament o d’abocament accidental de qualsevol producte tòxic, l’empresa contractada ha d’avisar immediatament el MARINER DE GUÀRDIA O L'ADMINISTRACIÓ AL TELÈFON 971 640 001.
 • Si es produeix un vessament, es pot utilitzar el material absorbent que hi ha al magatzem.
 • L’incompliment d’aquestes normes pot implicar sancions.
 • En cas de personal subcontractat per a operacions que generin residus, ha d’aportar a la persona responsable de qualitat i medi ambient una llista dels residus i el pla que s’ha de seguir per eliminar-los o emmagatzemar-los posteriorment.

Si teniu cap dubte o necessitau més informació, dirigiu-vos a la persona responsable de qualitat i medi ambient del Club. Micaela Adrover: telèfon 971 640 001.

BONES PRĄCTIQUES SUBCONTRACTISTES

Benvolgut col·laborador, us demanam que en el transcurs de les tasques de manteniment o reparacions que dugueu a terme a les instal·lacions del CLUB NÀUTIC SA RÀPITA tingueu presents les instruccions de treball següents, basades en la nostra política mediambiental.

SEPARACIÓ DE RESIDUS URBANS
A les nostres instal·lacions disposam de contenidors per fer la separació selectiva de paper/cartró, envasos de vidre, bateries, olis, filtres i material absorbent. Els contenidors estan identificats correctament per separar els residus i, per tant, us demanam que els hi dipositeu correctament.

SEPARACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS
Els residus perillosos que es puguin generar també s’han de separar dels fems generals. Disposam de contenidors especials per a aquest tipus de residus: fluorescents i bombetes de baix consum, piles, aerosols i envasos buits de productes químics. Us demanam que contacteu amb la DIRECCIÓ per conèixer on estan situats els contenidors.

RESIDUS D’OBRES/REPARACIONS
Us recordam que si feis obres és necessari que disposeu de dos contenidors per separar els enderrocs de la resta de residus.

ÚS DE PRODUCTES QUÍMICS
És obligatori que empreu els equips de protecció adequats per manipular els productes químics —guants, lents protectores o mascaretes—, sempre que les indicacions del producte ho aconsellin. Igualment, si heu d’emprar productes químics, us demanam que ens faceu arribar amb antelació una còpia de la fitxa de seguretat per prevenir possibles accidents.

ESTALVI D’AIGUA I ENERGIA
Finalment, és important ser conscients entre tots de la importància de preservar els recursos naturals. Per això, us demanam que faceu servir només l’aigua i l’energia necessària per dur a terme les vostres tasques i evitar-ne un consum excessiu.

RENOU

És important minimitzar la generació de renou. Us demanam que hi poseu els mitjans possibles per aconseguir-ho mentre us trobeu a les nostres instal·lacions.

Torna a qualitat i medi ambient

www.cnrapita.com

Explanada del Port, s/n - 07639 - Sa Rapita - Campos (Mallorca) - Tel. 971 64 00 01 Nota legal